ZUO - Zakład Utylizacji odpadów

Regulamin

REGULAMIN QUIZU EKOLOGICZNEGO

 


§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem quizu ekologicznego, zwanego dalej „Quizem” jest Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o., zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Quiz odbędzie się w dniach 18 marca – 18 kwietnia 2021 r.  za pośrednictwem strony internetowej www.konkurs.zuo.siedlce.pl  

3. Quiz dedykowany jest wszystkim osobom zainteresowanym tematem gospodarki odpadami oraz ekologią. 

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Quizu. 

§ 2 Nagrody

1. Nagrodami w Quizie są nagrody rzeczowe w postaci gadżetów reklamowych Organizatora.

2. Wartość żadnej z nagród rzeczowych nie przekracza 2000 zł. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 00 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego. 

3. W Quizie zostaną nagrodzone 3 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo nagrodzenia większej ilości osób. 

4. Jedna osoba nie może dostać więcej, niż jednej nagrody. Jeśli jedna osoba będzie zajmowała więcej, niż jedno miejsce premiowane nagrodą rzeczową, to brana jest pod uwagę lokata wyższa. 

5. O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową w ciągu 7 dni od daty zakończenia Quizu.

6. W celu otrzymania nagrody należy w mailu zwrotnym przesłać do organizatora informację dotyczącą danych do przesyłki. 

7. Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową po zakończeniu quizu, w przeciągu 14 dni roboczych. 

8. Procedura wyłaniania laureatów jest protokołowana po zakończeniu quizu. 

§ 3 Zasady uczestnictwa w quizie

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 Użytkowników, którzy w najkrótszym czasie udzielą największej liczby poprawnych odpowiedzi. W pierwszej kolejności będzie brana liczba prawidłowych odpowiedzi. W przypadku, gdy więcej uczestników będzie miała taką samą ilość prawidłowych odpowiedzi, o miejscu w rankingu decyduje czas udzielenia odpowiedzi. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora. 

3. Odpowiedzi na pytanie udziela się poprzez wybór jednej z czterech propozycji podanych przy każdym z nich. Tylko jedna z propozycji jest prawidłowa. Po zaznaczeniu jednej z propozycji Uczestnik uzyskuje informację co do prawidłowości swojego wyboru. 

4. Aby znaleźć się w rankingu i walczyć o nagrody, po rozwiązaniu quizu należy zapisać swój wynik,
a następnie podać adres mailowy oraz nick.  

5. Każdy Uczestnik ma prawo rozwiązać Quiz dowolną ilość razy. 

6. Wynik ustalany jest dla każdego Quizu, w którym Uczestnik udzielił minimum jednej prawidłowej odpowiedzi na pytanie. 

7. Informacja o Uczestnikach, którzy uzyskali najlepsze wyniki, pojawia się automatycznie na stronie Quizu. 

 


§ 4 Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w quizie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27). 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu quizu, jego przerwania lub zawieszenia
z ważnych przyczyn. 

5. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.